12 تا از بهترین سایت‌های خلاصه کردن متن

مقالات طولانی به نوبه خود مزایای خاصی دارند؛ برای مثال این امکان را دارند تا تمام جنبه‌های اساسی و حیاتی یک موضوعرا به طور کامل بررسی و تحلیل کرد و چیزی را از قلم نینداخت.  اما خیلی پیش می‌آید که ما برای ارائه درس در کنفرانس‌های کلاسی، درک بهتر یک موضوع