نیما بالسینی
نیما بالسینی

نیما بالسینی

  • پاستور
زبان هایی که من بلدم
  • انگلیسی

یک مقدمه کوتاه

۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس

رتبه ۳۴ کنکور سراسری

رتبه ۳ کنکور ارشد

کارشناسی ریاضی دانشگاه شریف

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی شریف

فهرست راهنمای مدرس پرطرفدار امسال

به صورت رایگان میباشد، امروز بپیوندید و شروع به گسترش دانش با هنرجویان خارج از آنجا کنید